Portal do obsługi zawodów zaprzęgowych.

Witamy na stronie poświęconej obsłudze zawodów zaprzęgowych.

 

Od prawie 20 lat obsługujemy zawody zaprzęgowe w Polsce i zagranicą. Jako pierwsi w Polsce zapewniliśmy organizatorom elektroniczny pomiar czasu wraz wyświetlaczami na wszystkich przeszkodach maratonowych oraz w konkursie zręczności.

 

Organizatorom oferujemy profesjonalną obsługę popartą ponad 20-letnim doświadczeniem związaną z obsługą komputerową - tworzeniem list startowych i wynikowych, jak również zapewniamy sprzęt elektroniczny do rozgrywania zawodów zaprzęgowych - fotokomórki wraz z wyświetlaczami czasu na wszystkich przeszkodach maratonowych, zegary startu i mety na odcinki oraz fotokomórki i wyświetlacz czasu w konkursie zręczności.

 

Rozszerzając naszą ofertę stworzyliśmy portal z myślą o zawodnikach i organizatorach zawodów. Zawodnikom umożliwia on zgłaszanie na zawody, a organizatorom zarządzanie zgłoszeniami. Prezentujemy również wyniki online oraz archiwum wyników z obsługiwanych przez nas zawodów.

Programy ujeżdżeniowe

Obowiązujące w 2019 w wersji polskiej

Test MPMK-4  Diagram MPMK4
Test MPMK-5 Diagram MPMK5

Test Ch P1

Test J and YD 

Test 1*A

Test 1*B

Test 2*A

Test 2*B

Test 2*C

Test 3*A HP1                            

Test 3*A HP2

Test 3*A HP4

Test 3*B HP1

Test 3*B HP2

Test 3*B HP4

Test 3*C HP1

Test 3*C HP2

Test 3*C H4

Test 3*D P4

Test PE-A

 

 

Można zrobić tak:

Bespośredni link z otwarciem nowej strony:

Wyniki online dressage...

Wyniki online dresage zawdy krajowe...

Wpiecie do artykułu  modułem inklude:

{'include /pub/ptakowicedress.html'}

 Wpiecie do artykułu modułem jumi:

{'jumi [ptakowicedress.html]'}

 

Trzeba przetestować czy będa widziały zmiany zapisane przez Ciebie w pliku co chwila

Jeszcze jeden sposób przezemnie preferowany export do bazy MySQL do dedykowanych tabel. Daje to możliość prezentacji zawodnikom ich wyników sortowania robienia statystyk i itp. Daje nam to wiekrzą elastyczność.

Pokazywane jak lista modułu fabrik.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków (w tym regulaminy własne serwisów z pkt.1.1.), będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.\r\n

II. DEFINICJE

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w Portalu.

Portal – serwis niniejszy serwis internetowy.

Administrator – Tomasz Małecki.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub podmiot korzystający z ogólnie dostępnych usług oferowanych przez Portal.

Zarejestrowany Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub podmiot, który skutecznie założy Profil w Portalu poprzez uzyskanie w procesie rejestracji indywidualnego numeru karty klienta oraz wybranego przez siebie hasła pozwalającego zalogować się do Profilu.

Profil – zbiór informacji opisujących i identyfikujących danego Zarejestrowanego Użytkownika Portalu, przekazywanych samodzielnie i dobrowolnie przez Zarejestrowanego Użytkownika do Portalu, które przetwarzane są i publikowane na stronach Portalu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami.

Baza Profili – zbiór informacji opisujących i identyfikujących wszystkich Użytkowników Portalu, przekazywanych samodzielnie i dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Portalu, które gromadzone są i przetwarzane przez Portal na potrzeby świadczenia usług Portalu.

Siła wyższa – wszelkie nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, powodujące obiektywną niemożność wykonania świadczeń objętych Regulaminem, których Administrator nie był w stanie przewidzieć.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

Do korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci internetowej, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików „cookies", skrzynki poczty elektronicznej e-mail.

Podstawową działalnością Portalu w sieci internetowej jest:

umożliwienie Zarejestrowanym Użytkownikom zapisywania się w sposób elektroniczny na zawody sportowe organizowane przez osoby i/lub podmioty trzecie na podstawie własnych regulaminów zawodów oraz warunków uczestnictwa w takich zawodach,

publikacja wyników z zawodów sportowych, obsługiwanych przez administratora lub  podmioty trzecie.

na podstawie oddzielnych umów umożliwienie organizatorom zawodów sportowych przeprowadzenia zapisów elektronicznych na te zawody dla Zarejestrowanych Użytkowników.

Rejestracja Profilu w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.

Zarejestrowani Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania zapisanych w Profilu danych w przypadku każdej ich zmiany, w szczególności jeśli zmiany te mają istotny wpływ na uczestnictwo w zawodach sportowych. Wszelkie konsekwencje podania nieprawdziwych danych ponosi Użytkownik.

Zapisy elektroniczne na zawody, to formularze dostępne przez przeglądarkę internetową, spersonalizowane według danych Profilu oraz wymagań organizatora zawodów. Każdy z Użytkowników może skorzystać z udostępnionych formularzy w celu zapisania się na zawody sportowe.

Wypełniając formularz zapisów elektronicznych, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w tym formularzu przez Administratora oraz organizatora zawodów sportowych, których ten formularz dotyczy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami. Wypełniając formularz zapisów elektronicznych, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail powiadomień generowanych przez Portal oraz na otrzymywanie na ten adres e-mail wiadomości od Administratora i/lub organizatora dotyczących zawodów, na które został wypełniony formularz zapisów.

Wyniki online, to listy wyników z zawodów sportowych prezentowane przez Administratora na zlecenie organizatorów zawodów sportowych. Wyniki online zawierają informacje o zawodnikach oraz ich rezultaty na zawodach sportowych.

  1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować konto. Konto może być również usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie wszystkich związanych z nim danych Profilu. Usunięcie konta przez Administratora lub na wniosek Zarejestrowanego Użytkownika nie skutkuje usunięciem danych Użytkownika z list Wyników online.

IV. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do zamieszczonych w serwisie treści, plików oraz materiałów audiowizualnych administratorowi Portalu.

Osoby lub Firmy zainteresowane innym niż prywatne wykorzystaniem treści dostępnych w Portalu proszone są o kontakt z Portalem.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Portalu poprzez dostępne dla nich formularze.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont Profili” dokonywane przez osoby trzecie, w szczególności na skutek niewłaściwej ochrony własnego hasła do konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności i usług dostępnych w Portalu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, prac konserwacyjnych Portalu, w tym do czasowego wyłączania części lub wszystkich stron Portalu.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie na stronach głównych serwisów wchodzących w skład Portalu. Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Rejestracja nowego konta lub zalogowanie się na istniejące konto przez Użytkownika oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik w przypadku nie zaakceptowania nowej treści regulaminu powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu skutkuje usunięciem konta Zarejestrowanego Użytkownika.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z funkcjonowania Portalu jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.